เริ่มแล้วงาน “กาดหมั้ว ครัวฮอม ดีพร้อม เจียงใหม่” ขนทัพสินค้าดีผู้ประกอบการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เศรษฐกิจฐานรากเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประชาชนคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถกระจายรายได้อย่างทั…